Správa systému hospodaření s vozovkami – RoSy®PMS

  • Periodické sledování stavu vozovek silniční sítě
  • Souhrnné informace o stavu silniční sítě, jeho vývoji a o efektivitě finančních prostředků vynaložených na údržbu a opravy vozovek
  • Důsledky omezení rozpočtu na stav vozovek pozemních komunikací, s výhledem až na období 10 let, podle kritérií vývoje hodnoty silniční sítě,
    její průměrné životnosti a rozsahu rizikových úseků
  • Sestavení plánů údržby a oprav vozovek ve formě optimalizovaného rozpočtu dle parametrů odpovídající modelům HDM IV – B/C, NPV, IRR, VOC
  • Generování mapových témat pro GIS (výstupní formát souboru je ESRI – SHP)
  • Tiskové sestavy (tabulky, grafy) – lze nadefinovat podle přání jednotlivého zákazníka
  • Evidence servisních prací pro správce komunikací (zimní údržba, sečení trávy, jarní úklid, …)

Systém hospodaření s vozovkou – RoSy®PMS

Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření se sítí silnic je dostatek informací o stavu vozovek a jeho pravidelnému vyhodnocování včetně tvorby plánů údržby a oprav. Tyto informace a podklady pro všechny úrovně správy sítě silnic je schopen poskytovat systém RoSy®PMS.
Systém hospodaření s vozovkou RoSy®PMS je souhrnem organizačních, technických a programových prostředků určených pro dosažení maximální efektivity při správě silniční sítě.

 

Historie systému

Systém je vyvíjen od 70. let dánskou firmou Grontmij a/s. V ČR je testován od roku 1992 ve spolupráci s VUT FAST Brno. V roce 1994 byl systém vybrán na základě výběrového řízení vypsaného ŘS ČR a MDS ČR pro aplikaci v ČR na síti pozemních komunikací II. a III. třídy. Od roku 1997 byl provozován na všech 72 organizacích Správy a údržby silnic ve všech okresech v ČR pro průběžné sledování stavu sítě silnic. Do konce roku 2001 byl systém garantován ŘSD ČR, od přechodu sítě silnic II. a III.třídy pod působnost krajů je způsob užívání závislý na dopravní politice a strategii jednotlivých krajů k přístupu plánování údržby a oprav vozovek. Od r. 2002 tak výsledky systému využívá 8 z 13 krajů ČR.

 

Funkce systému

Většina systémů pro hospodaření s vozovkou (Pavement Management System) je založena na obdobném principu, a to na cyklicky se opakujícím sledu činností každého správce sítě pozemních komunikací, kdy se každoročně opakují rutinní činnosti, při kterých probíhá aktualizace sledovaných informací, jejich vyhodnocení, sestavení plánů údržby a oprav, realizace jednotlivých opatření a jejich evidence v systému. Tento cyklus je zobrazen na následujícím obrázku.
rosy-funkce_systemu

Struktura systému

Systém RoSy®PMS je rozšířeným databázovým systémem a zahrnuje moduly pro
·    Sběr a zpracování dat
·    Správu databáze neproměnných a proměnných parametrů vozovek
·    Výpočet plánů údržby a oprav a jejich technicko-ekonomickou optimalizaci
Programy pro sběr a zpracování dat
jsou speciální programy vyvinuté dle podkladů národních předpisů pro zatřídění a klasifikaci proměnných parametrů vozovek.
Databáze systému
Základem systému RoSy®PMS je databáze obsahující data o neproměnných a proměnných parametrech vozovek a registry pro evidenci vybavení a příslušenství silnic.
Databáze je složena z jednotlivých registrů/oken, která lze rozdělit jako standardní (nutná pro zpracování plánů údržby a oprav) a dodatečné, ve kterých správce sítě silnic může shromažďovat další informace o silničním majetku (Asset Management)
rosy-vyber_oken
Standardní informace o silniční síti může naplnit uživatel/správce silnic sám ze svých zdrojů či měření. V ČR jsou neproměnné parametry sítě dálnic a silnic I. až III.třídy sledovány Silniční databance, která je součástí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato data jsou zdrojem informací o identifikaci a lokalizaci každé silnice (v rámci uzlového lokalizačního systému), jejím délkovém a šířkovém uspořádání pro systém RoSy®PMS
Proměnné parametry a dodatečné informace sledované v systému RoSy®PMS jsou naplňovány správcem silnic II. a III.třídy, případně tímto správcem pověřenou organizací, a to z dostupných podkladů, případně sběrem dat přímo na komunikacích pomocí nástrojů systému.
Ukázky registrů/oken systému RoSy®PMS
rosy-01
rosy-02
Dalším nástrojem systému je modul MAP, který umožňuje vytvářet a zobrazovat data uložená v databázi systému v digitální mapě. Tato data jsou uložena ve standardním formátu ESRI pro geografické informační systémy a tak je lze využít i mimo tento systém, například v rámci krajského či městského informačního systému GIS.
rosy-03
Pro sestavení plánů údržby a oprav systém obsahuje ještě další nástroje, které jsou pro rozhodování odruhu technologického opatření a čase jeho aplikace nezbytné. Těmito nástroji jsou degradační modely každého ze sledovaných proměnných parametrů, zejména poruch. Degradační modely – popis vývoje porušení v čase – umožňují predikci aktuálního stavu porušení silnic i v období, kdy na daném úseku silnice nebyl proveden sběr aktuálních dat přímo na vozovce v roce sestavení plánu (metodika dle TP87 umožňuje využívat dat až tři roky zpětně).
Dalším nástrojem jsou registry technologií údržby a oprav vozovek. Každá z technologií, jak technologie údržbové (běžné i souvislé údržby), tak i technologie oprav, je přímo určená pro daný typ a rozsah porušení, typ obrusné vrstvy vozovky a danou třídu dopravního zatížení. K intenzitě dopravy je rovněž vztažena životnost dané technologie. Nezbytnou informací je i cena za jednotku, zpravidla 1m2 technologického opatření.
Výběr technicky správné technologie také ovlivní příčný profil vozovky – typ obrusné vrstvy,obrubníky, vyústění inženýrských sítí a podobně, které mohou vyloučit některé technologie, například frézování, resp. zvýšení nivelety. Tyto informace lze rovněž vložit do registrů systému a tím zpřesnit návrh technologie údržby nebo opravy.

Plán údržby a oprav

Prvním krokem k sestavení pokladů pro plán údržby a oprav je sběr poruch povrchu vozovek. Po detailním zpracování dat sběru poruch je provedena sumarizace poruch na dílčích úsecích se stejným charakterem porušení odpovídající i předpokládané stejné technologii údržby, resp. opravy. Na vybraných úsecích je možné doplnění těchto dat o parametr únosnosti, případně další parametry, které mají být při objektivním návrhu technologie opravy zohledněny (drsnost, nerovnost, nehodové úseky atd.).
Výpočet plán údržby a oprav je prováděn v souladu s TP 87 Navrhování údržby a oprav vozovek. Plán je zpravidla střednědobý (10ti-letý) a je zpracován ve dvou úrovních:
·    Finanční plán – optimální opatření v optimálním čase bez omezení finančních prostředků
·    Rozpočet – optimalizované opatření v rámci dostupných finančních prostředků s hodnocením dopadů na silniční síť
Finanční plán – výpočet je proveden tak, že každému úseku je dle jeho významu daného třídou silnice, dopravní zatížení, případně dalšími prioritami a dle typu a rozsahu porušení přiřazena jedna nebo více technicky odpovídajících technologií údržby nebo opravy a podle ekonomických kriterií (obdobně jako u modelů HDM III a IV – poměr cena/výkon – C/B, návratnost investic – IRR, čistá aktuální hodnota – NPV) je vybrána jedna nejvhodnější. Souhrn nákladů na celou síť silnic je pak uveden v jednotlivých letech plánovacího období.
Tento technicko-ekonomicky optimalizovaný plán vyjadřuje skutečné potřeby údržby a oprav silniční sítě včetně jejich cykličnosti (pokud je životnost opatření např. 4 roky, je nutno v desetiletém plánu počítat s dalšími náklady na opatření v pátém roce, atd.). V praxi většinou slouží ke strategickým rozhodnutím o úvěrech, možnosti využití fondů pro financování oprav silnic nebo ke korekcím rozpočtů pro údržbu a oprav vozovek.
Ukázka grafu finančního plánu
rosy-fin.plan
Rozpočet – vychází z návrhu technologií údržby a oprav ve finančním plánu, zohledňuje však limit finančních prostředků, které má správce/vlastník sítě pozemních komunikací k dispozici v rámci rozpočtu. Do rozpočtu jsou úseky zařazovány podle významu (třída, dopravní zatížení) a podle stavu.
Při sestavování rozpočtu, dochází ke třem situacím:
·     optimální technologie na daném úseku se „vejde“ do rozpočtového limitu přímo v roce, kdy je provedení této technologie optimální
·    optimální technologie na daném úseku se nevejde do rozpočtového limitu v optimálním roce – program vybere levnější řešení v rámci plánu nebo opatření přesune do následujícího roku, v roce,kdy opatření mělo být provedeno je tento úsek označen jako „rizikový“
·    optimální ani variantní technologie se do rozpočtu „nevejde“ v žádném roce plánovacího období, úsek je „rizikový“ po celé plánovací období, pro zařazení úseku do plánu oprav je nutno navýšit rozpočet nebo akceptovat „riziko“
Ukázka grafu rozpočtu
rosy-rozpocet01
Kritéria pro srovnání rozpočtu s finančním plánem nebo pro hodnocení úspěšnosti rozpočtu:
·    stanovení délky „rizikových“ úseků, to je takových úseků, které by vzhledem k jejich stavu a významu bylo třeba dle optimálního plánu opravit, ale v rámci rozpočtu se na tento úsek během celého plánovacího období nenajdou potřebné finanční prostředky – úsek nesplňuje požadavky provozní způsobilosti a mohou na něm vzniknout takové poruchy, které nebude možno opravit běžnými technologiemi údržby a oprav.
Pozn.: v rámci finančního plánu-optimálního řešení rizikové úseky nevzniknou
·    stanovení průměrné životnosti povrchu vozovky
·    stanovení vývoje hodnoty vozovek, jak ve srovnání s finančním plánem, resp. jinou variantou rozpočtu, tak i ve vztahu k počátečnímu stavu
Ukázka grafu rizikových úseků
rosy-rozpocet02
Uvedené příklady zpracovávají pouze náklady na vozovky pozemních komunikací, nezahrnují opravy mostů a ostatních objektů ani další náklady na diagnostické a projekční práce. Případná doplňující diagnostika vozovek (měření únosnosti, měření nerovností, vývrty, laboratorní zkoušky) na úsecích předem vytipovaných k opravě v časovém horizontu 1 – 3 roky je nanejvýš vhodná zejména pro zjištění tlouštěk vrstev stávající konstrukce vozovek a stanovení únosnosti vozovky pro dané dopravní zatížení, což může významně ovlivnit návrh technologie optimální opravy.

Dodatečné informace

Systém RoSy®PMS umožňuje dále shromažďovat, spravovat a analyzovat i další informace o silniční síti a umožnit tak uživateli/správci pozemních komunikací zohlednit i nehodové úseky na spravované silniční síti a jejich návaznost vzhledem ke stavu vozovek, připravovat podklady pro provádění zimní údržby, evidovat a spravovat svislé a vodorovné dopravní značení i další objekty související se silničním majetkem.

Závěr

Systém hospodaření s vozovkou RoSy®PMS jistě není jediným programovým vybavením pro správu silničního majetku a plánování údržby a oprav spravované silniční sítě, je však nástrojem velice flexibilním, který umožní uživateli přizpůsobit jednotlivé registry i jejich naplňování místním potřebám a zvyklostem.
Přínos ve využívání systému nelze očekávat okamžitě. Uživatelé/správci silnic využívající tento systém dlouhodobě mohou sledovat vývoj stavu silniční sítě a efektivitu finančních prostředků vynakládaných do údržby a oprav vozovek.